Zelfsturende teams

Zelfsturende teams in een organisatie?.

 

Onlangs werd  Luwte & Storm gevraagd naar het aanbod voor organisaties die met zelfsturende teams (willen) gaan werken.

In zorginstellingen, bij gemeentes en andere sectoren zijn  tal van zelfsturende teams opgestart en dat blijkt vaak niet  goed te gaan.  Wij hebben de ervaring dat dit ook anders kan. Wanneer een organisatie met zelfsturende teams wil gaan werken is het goed  eerst een aantal voorbereidingen te treffen.

  • Een gezamenlijk toekomst beeld ontwikkelen.

Vanuit de missie en visie zal een gezamenlijk toekomst beeld moeten ontwikkeld. Waar wil je naar toe ? Ga er niet van uit  dat het behoud van werk al voldoende motiverend is. Het tegenovergestelde is echter waar. Er ontstaat grote onvrede doordat medewerkers niet worden meegenomen in het besluitvormingsproces. Het besluit wordt als Top-Down ervaren. Medewerkers moeten zich kunnen identificeren met de missie en visie.en hier een bijdrage aan willen leveren.

  • Werken van Top-down naar Bottom-up.

Een van de belangrijke principes van een positieve organisatiecultuur is, wat wij noemen, optillen.  Zorgen dat medewerkers zich eigenaar voelen van hun organisatie Het werkt niet om zomaar een organisatie of veranderingsconcept in een organisatie los te laten met nieuwe teamrollen, barometers en koerszoekers.  Wat in onze ervaring wel werkt is wanneer directie, managers en medewerkers samen een proces vormgeven. Samen een gezamenlijk benoemde toekomst stap voor stap realiseren. Waar helder beschreven is wat eigenaarschap inhoudt, welke rollen en er zijn en hoe deze vorm krijgen in de nieuwe opzet.

  • Het ontwikkelen van ondersteunende werkstructuur.

Er is een breed draagvlak nodig over hoe de weg naar zelfsturing toe wordt vormgegeven.. Meestal betekent dat de rol van een directie voorwaardenscheppend en ondersteunend is. Het werkt versnellend wanneer je dan gebruik maakt van coaches die kennis en eerder opgedane ervaringen, (wetenschappelijke) inzichten mee brengen.

  • Starten met pilots.

Voor een succesvolle implementatie is een stap voor stap benadering essentieel. Er moet ervaring worden opgedaan, lessen geleerd en good-practices opgedaan. Wat voor bedrijf A werkt is niet vanzelfsprekend een succes voor bedrijf B. Belangrijk is dat het gehele bedrijf de ontwikkeling mee kan volgen en toe kan werken naar een nieuwe organisatie met veranderende omgangsvormen, besluitvormingsprocessen en cultuur.

Samenvattend in 7 tips:

1 Start with Why !
2 Creëer een gezamenlijk gedragen toekomst beeld!
3 Begin met zelf gedrag te laten zien dat eigenaarschap stimuleert bij iedere medewerker!
4 Maak samen het veranderingsproces, zorg ervoor dat het inspirerend en uitdagend is.Start met pilots!
5 Besteed aandacht aan successen,! Begin meteen met de eerste behaalde, hoe klein ook.  Maak dit bekend in de gehele organisatie
6 Communiceer als een oceaan met eb en vloed !
7 Duurzame verandering kost tijd. Kies voor bemoediging, toon je hoopvol en heb geduld!